ภาครัฐจับมือสร้างความเชื่อถืออัญมณีไทย

0    news  admin

กระทรวงพาณิชย์จับมือท่องเที่ยวผุดโครงการ Buy With Confidence สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าชาวไทยและต่างชาติซื้ออัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีคุณภาพ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดทำโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านใบรับรองคุณภาพจาก GIT โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อร่วมมือกันตรวจสอบกลุ่มสินค้าเหล่านี้อย่างรัดกุม เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสการจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ผ่านการรับรองคุณภาพไปยังนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากดูอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับที่ 3 รองจากรถยนต์ คอมพิวเตอร์ ตามลำดับ สร้างรายได้เข้าประเทศสูงถึง 435,000 ล้านบาท และมีมูลค่าการซื้อขายในประเทศเป็นเงิน 533,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมูลค่าเกือบ1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.3 ของ GDP โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นกลุ่มผู้ซื้อสำคัญ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 35.38 ล้านคน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยมากที่สุด คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งมีประมาณ 10 ล้านคน ถือเป็นผู้บริโภคหลักสำคัญสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในปัจจุบัน โดยโครงการนี้คาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้จากการซื้อสินค้าประเภท Cash and Carry รวมถึงเพิ่มยอดขายในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อีกประมาณ 10,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 45,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 30

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของ GIT ถือว่าเป็นหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของรัฐที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลก ซึ่งสถาบันมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบผ่านเครื่องมืออันทันสมัย จึงเชื่อมั่นได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ได้รับใบรับรองจาก GIT เป็นสินค้าที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้ในใบรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ โดยสถาบันได้คัดเลือกร้านค้าและบริษัทที่ประกอบกิจการอัญมณีเครื่องประดับและร้านค้าทองที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ ซึ่งสมาชิกจะได้รับใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจากสถาบัน และได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก GIT อีกมากมาย ซึ่งมีร้านค้าและบริษัทเข้าร่วมโครงการนี้เกือบ 140 ราย และมีผู้ผ่านหลักเกณฑ์เบื้องต้นและเข้ารับประกาศนียบัตร 41 ราย และสถาบันตั้งเป้าหมายให้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 500 ราย ภายในสิ้นปีนี้ โดยมุ่งเน้นที่กรุงเทพ จันทบุรี และเมืองท่องเที่ยวสำคัญ

นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ กล่าวว่า ผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าและเครื่องประดับมาตรฐาน สามารถซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยการมองหาสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ BWC ที่ติดอยู่หน้าร้านค้า ซึ่งจะมี QR Code ให้สแกน เพื่อดูรายละเอียดของร้านค้าที่ร่วมโครงการกับ GIT หลังจากนั้นให้เลือกซื้อสินค้าที่มีป้าย BWC ติดอยู่ ซึ่งจะมี QR Code ให้สแกน เพื่อดูรายละเอียดในใบรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจาก GIT และจากนั้นสามารถเรียกดูใบรับรองฉบับจริงจากร้านค้าได้อีกด้วย เหมือนดังชื่อโครงการที่ว่า “ซื้อด้วยความมั่นใจ เรียกดูใบรับรอง GIT” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จำหน่ายและสามารถซื้อได้อย่างมั่นใจ และกรณีเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ซื้อกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ ผู้ซื้อสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1166 ของ สคบ.1155 ตำรวจท่องเที่ยว และ 1569 กรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรของสถาบัน

ทั้งนี้ ทางสถาบันมีหลักเกณฑ์เคร่งครัดในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ทำให้มั่นใจว่าสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ BWC จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลตรงตามใบรับรองของ GIT และหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น หน่วยงานพันธมิตรของ GIT ก็พร้อมที่จะดำเนินการช่วยเหลือผู้ซื้ออย่างทันท่วงที หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) ได้ที่ http://bwc.git.or.th ได้.-สำนักข่าวไทย

« »