สรอ.ส่งDTP เสริมแกร่งทักษะดิจิทัลข้าราชการยุค 4.0

0    news  admin

สรอ. ส่งโปรแกรม DTP โปรแกรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่นำโจทย์จากการบริการจริงมาร่วมปฏิบัติการค้นหาความต้องการของผู้บริโภค เสริมแกร่งทักษะดิจิทัลข้าราชการ ยุค 4.0 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล “กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

จัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ EGA เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการมีกรอบการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล  ตามที่ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) โดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถนำนวัตกรรม (Innovation Base) มาปรับปรุงการให้บริการหรือพัฒนา การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างคุณค่าจากข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล (Open Government) ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

“ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คือ การพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) มุ่งเน้นความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประเทศ ซึ่งในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการ 4 ประการ ได้แก่ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) การดำเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Service) และการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformation) พร้อมก้าวสู่การพัฒนาบริการดิจิทัล (Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง ตามแบบแนวคิดของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านบริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล อย่างเช่น สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

« »